16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

utworzone przez | Mar 8, 2020 | Aktualności

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY

 

Rodzice dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły mają obowiązek zgłoszenia do 31 marca 2020 r., że dziecko będzie do niej uczęszczać.

 

Dziecko przyjmowane jest z urzędu, zgłoszenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do szkoły pomaga szkole w rekrutacji i  dokumentacji realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zał. nr 1-  ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

do pobrania w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 4, w przedszkolu samorządowym i parafialnym, a także na stronie www.sp-radymno.pl

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Rodzice dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły do 31 marca 2020 r. zgłaszają, że dziecko będzie korzystać ze świetlicy.

  1. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają: uczeń klas I-III, uczeń niepełnosprawny; dziecko rodziców pracujących i z rodzin niepełnych oraz sieroty.
  2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku złożonego w formie zał. nr 2- KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ przez komisję kwalifikacyjną w składzie: dyrektor szkoły lub wicedyrektor, wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy, które zostały złożone po przewidzianym w regulaminie terminie, następuje do 15 września – po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.

 

Lista przydziału do klas I  i przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona 26 czerwca 2020 r.–

w dzień zakończenia roku szkolnego

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU

Rekrutacja będzie mieć miejsce dopiero w sytuacji, gdy o przyjęcie do szkoły będą ubiegać się kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły i tylko wtedy, jeśli  szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę przede wszystkim:

  1. praca rodziców w Radymnie
  2. sytuacja rodzinna dziecka (m. in. wielodzietność w rodzinie, niepełnosprawność kandydata lub rodziców, samotne wychowywanie kandydata przez rodzica)

zał. nr 3- WNIOSEK RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.  w Radymnie w roku szkolnym 2020/2021

do pobrania w sekretariacie szkoły przy ul. Mickiewicza 4,w przedszkolu samorządowym i parafialnym, a także na stronie www.sp-radymno.pl

Uwagi zapytania w sekretariacie w szkole  przy ul. Mickiewicza 4

Telefon: 16 628 10 66, 511 129 985 do godz. 15.00

email: sp_radymno@pro.onet.pl