16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Informacja

utworzone przez | 20 maja, 2020 | Aktualności

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 25 maja Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.  w Radymnie pracuje na innych zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIZ i MZ.

Od dnia 25 maja zapraszamy wyłącznie dzieci, które zostały  zgłoszone w kontakcie   z wychowawcą  wg zadeklarowanego czasu pobytu w szkole..

Dalszych zgłoszeń proszę dokonywać poprzez  kontakt telefoniczny ze szkołą (wychowawcą) z podaniem daty ewentualnego przyjścia z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem wraz    z oświadczeniami. O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor. Informacja zostanie Państwu przekazana przez e-dziennik. W okresie epidemii COVID-19 dziecko nie może uczęszczać do szkoły bez zgody dyrektora.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w związku  z wystąpieniem COVID-19 dotyczące uczniów i rodziców.

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY
 7. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 9).
 8. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 9. Rodzic powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka, podając jego imię i nazwisko.
 10. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia. Dziecko zdrowe może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
 11. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
 12. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
 13. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6°C poinformować o tym nauczyciela.
 14. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli dziecko wykazuje objawy chorobowe (załącznik nr 10)
 15. Dokonany przez nauczyciela pomiar temperatury, nie jest w żaden sposób utrwalany. Oceny pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel przeprowadzający weryfikację.
 16. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
 17. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
 18. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 19. Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.
 20. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko min. 2m.
 21. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, a te które są mu niezbędne są dezynfekowane w szatni.
 22. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).
 23. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując dystans społeczny w odniesieniu do pracownika szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 24. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.
 25. Dziecko powyżej 7 roku życia jest zobowiązane mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa i ust.
 26. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, e-dziennik oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

Szczegółowy spis Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w związku   z wystąpieniem COVID-19 dostępny jest w szkole.

 

Załączniki do wypełnienia przez Rodzica:

Ankieta (22 pobrania)

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o dobrowolności korzystania z opieki szkolnej oraz akceptacji obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego (22 pobrania)

 

Załącznik numer 10 – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na kontrolę temperatury ciała dziecka (23 pobrania)