16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Pedagog

Nazywam się Katarzyna Gałęza. Pracuję w Szkole Podstawowej w Radymnie na stanowisku pedagoga szkolnego od września 2004 r. Posiadam kwalifikacje w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Prywatnie lubię fotografować, a także odkrywać nowe miejsca.

Kim jest pedagog szkolny?

Pedagog szkolny pracuje z uczniami, współpracuje rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, Dyrekcją oraz osobami i instytucjami pozaszkolnymi, działającymi na rzecz dobra dzieci.

Do zadań pedagoga należy:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
  3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy uczniom.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jako pedagog pełnię w szkole rolę osoby, która pomaga uczniom, rodzicom
i nauczycielom. Można się do mnie zwracać o poradę, konsultację, pomoc, radę
i wsparcie w każdej sytuacji, zwłaszcza tej problemowej związanej z sytuacją wychowawczą czy edukacyjną.

Wszystkich serdecznie zapraszam do współpracy.

View Fullscreen