16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Informacja dla rodziców

utworzone przez | Wrz 1, 2020 | Aktualności

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.  w Radymnie pracuje na innych zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIZ  i MZ.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w związku  z wystąpieniem COVID-19 dotyczące uczniów i rodziców.

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 8), w tym składa oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (Załącznik nr 10),
 2. Rodzic zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły, w wyjątkowych wypadkach , wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Osoby przyprowadzające ucznia do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos, a także mieć założone rękawiczki ochronne.
 6. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie lub zobowiązane do izolacji.
 7. Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6°C poinformować o tym nauczyciela.
 8. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli uczeń wykazuje objawy chorobowe.
 9. Dokonany przez nauczyciela pomiar temperatury, nie jest w żaden sposób utrwalany. Oceny pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel przeprowadzający weryfikację.
 10. Zabronione jest przyprowadzanie do Szkoły dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną bądź jest zobowiązany do przebywania w izolacji.
 11. Rodzic, który przyprowadza dziecko do Szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
 12. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 14. Przy głównym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz uczniowie (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).
 15. Uczeń jest zobowiązany mieć dopasowaną do twarzy maseczkę lub inną osłonę nosa i ust, w momencie przybycia do Szkoły i odbioru go przez rodzica.
 16. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikator oraz od opiekuna grupy do której uczęszcza dziecko na zajęcia.
 17. Każdy uczeń placówki zobowiązany jest do:
  1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. unikania większych skupisk uczniów, zachowania dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
  4. stosowania się poleceń nauczycieli i opiekunów w zakresie higieny;
  5. nieużywania podczas zajęć telefonu komórkowego.

 

Szczegółowy spis Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w związku z wystąpieniem COVID-19 znajduje się na stronie naszej szkoły w zakładce po lewej stronie pod tym samym tytułem.

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Państwa dzieciom podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, prosimy o sprawdzanie na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka oraz odwiedzanie strony internetowej naszej szkoły.